Knihovní řád

1.

Obecní knihovna ve Skotnici (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezeným knihovním zákonem

( Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.

2.

Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní vypůjční služby i půjčování z fondů jiných knihoven.

3.

Časový řád služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.

4.

Obcí schválené poplatky ( paušální administrativní poplatek, sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit ) jsou uvedeny v ceníku služeb a sankcí ( dále jen ceník ), který je přílohou knihovního řádu.

5.

Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Absenční půjčovní službu poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinnen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytována, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.

6.

Čtenářem knihovny se mohou stát:

-  občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu

- děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců, stávají se tím uživateli dětského oddělení, speciální knihovnícké služby ( např. Internet, ….) mohou využívat jen po podpisu plné moci jedním z rodičů nebo jejich zákonných zástupců v přítomnosti knihovníka,

- cizí státní příslušník: po předložení cestovního pasu a povolení k pobytu

- právnické osoby: žádají písemně a po předložení dokumentů je s nimi uzavřená smlouva o poskytování knihovnických služeb.

7.

Každému čtenáři vydá knihovna čtenářsk průkaz. Průkaz se vystavuje na kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat.

Čtenářský průkaz je nepřenosný.

8.

Čtenář je povinnen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.

9.

Za registraci v knihovně čtenář uhradí paušální administrativní poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu či prezenčnímu půjčování knihovního fondu  vlastní knihovny či prostřednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven, k získání ústních bibliografických referenčních a faktografických informací a rešerší ke zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací za státní správy a samosprávy, k možnosti přístupu k informačním zdrojům prostřednictvím telekomunikačního zařízení, ke kterým má knihovna bezplatný přístup. Za využívání dalších služeb čtenář uhradí poplatky dle ceníku, pokud je poplatek stanoven.

10.

Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.

11.

Čtenář může mít vypůjčené zpravidla 10 dokumentů. Vypůjčené dokumenty nesmí půjčovat dalším osobám.

12.

Čtenář může být vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.

13.

Vypůjční lhůta je u knih 1 měsíc, u časopisů 1 týden. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.

14.

Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena, nežádá-li dokument další čtenář. Výjimečně je možné další prodloužení vypůjčky, ale jen po předložení dokumentu.

15.

Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníků.

16.

Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu, je celá záležitost řešena právní cestou.

17.

Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.

18.

Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu (  v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu ) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.

19.

Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat. Poplatek za rezervaci je uveden v ceníku.

20.

Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.

21.

Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní i písemné informace bibliografického a faktografického charakteru a pomoc při vyhledání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenským funkcím, apod.

22.

Knihovna umožňuje uživatelům vstup na Internetu do přípustných bází. Poplatek je stanoven v ceníku.

23.

Knihovna může po dohodě se čtenářem zprostředkovat písemné zpracování soupisu literatury (rešerší) za úhradu podel ceníku příslušné knihovny.

24.

Knihovna umožňuje kopírování dokumentů z knihovních fondů za úhradu přímých nákladů uvedených v ceníků.

25.

Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu.

26.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2003

27.

Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.

 

 

Příloha knihovního řádu

Čtenářské poplatky

 

DOSPĚLÍ                                                  Kč 50,- / ročně

DĚTI                                                           Kč 25,- / ročně

UPOMÍNKY                                              Kč 5,- 10,- 15,- 20,-

JEDNORÁZOVÁ VYPŮJČKA             Kč 20,- / kus

MEZIKNIHOVNÍ SAZBA                      Kč 70,-

ZTRÁTA ČLENSKÉHO PRŮKAZU    Kč 20,-

ZTRÁTA PUBLIKACE                          pořizovací cena + Kč 20,-

ZÁMLUVNÍ SLUŽBA                            Kč 50,-

* Upomínky

Nevrátí-li čtenář vypůjčenou knihu do 1 měsíce – upomínka Kč 5,-

                                                  do 6 týdnů – upomínka Kč 10,-

                                   po uplynutí 2 měsíců – upomínka Kč 15,-

                                   po uplynutí 3 měsíců – upomínka Kč 20,-

 

Anna Mužná

starostka

 

Kontakt: 556 725 100  E-mail: posta@skotnice.cz